Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord.

Fluitenberg, 19 augustus 2015
Aan: College van B&W van de gemeente Hoogeveen.
Betreft: Schriftelijke vragen: conform reglement van orde van de raad.
Inzake: Woningbouw locatie 1 – Fluitenbergseweg Noord.

Geacht college,

De fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. heeft de navolgende vragen.

Inleiding: De bewoners van het dorp Fluitenberg hebben de afgelopen jaren, constructief meegedacht in de ontwikkeling van mogelijke woningbouw in het dorp Fluitenberg.
Tijdens dit proces kwam al naar voren dat de kleine woningen aan de Fluitenbergseweg (locatie Noord) als een van de lelijke plekken binnen het dorp werd ervaren door de bewoners. Voor menig dorpsbewoner is dit nog steeds een doorn in het oog.
Deze locatie heeft de bestemming 1, nader uit te werken woondoeleinden. Op termijn zou worden bekeken wanneer en hoe dit wordt uitgewerkt.

In uw raadsvergadering van 17-10-2013 is het bestemmingsplan woningbouw Fluitenberg goedgekeurd.
Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. heeft hierover de volgende vragen:

– Bij de vaststelling van het bestemmingsplan, inclusief de invulling van de wijzigingsbevoegdheid voor locatie 1 (Fluitenbergseweg Noord), is toegezegd om na vaststelling van het bestemmingsplan een wijzigingsplan op te stellen en uit te voeren. In hoeverre is aan die toezegging voldaan?

– Zowel de locatie Vijfhoek als ook Schuinedijk is inmiddels bouwrijp gemaakt en zijn er geen verdere bouwactiviteiten gaande. Wat is de huidige stand van zaken ten aanzien van deze locaties?

– Een voorwaarde voor het vaststellen van het bestemmingsplan Fluitenberg, was herbouw van 7 sociale huurwoningen. De wens van de bevolking was herbouw op locatie 1 Fluitenbergseweg Noord. In hoeverre kan er met een woningcoƶperatie overeenstemming worden bereikt voor herbouw van genoemde huurwoningen?

– Graag worden wij op de hoogte gebracht van de huidige ontwikkelingen. Wanneer zal dit met de bevolking gecommuniceerd worden? Is er uitzicht op een termijn waarin de veranderingen voor locatie 1(Fluitenbergseweg Noord) gerealiseerd zullen gaan worden?

Graag vernemen wij uw reactie binnen de daarvoor geldende termijn.

Met vriendelijke groet:

Namens de fractie Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
Raadslid Ina Prins

error: Sorry..