Woonvisie 2017-2020 “Waar iedereen een thuis vindt”

Ten eerste onze complimenten voor de makers van deze woonvisie. We zien dat inwoners, woningcorporaties en de gemeentelijke organisatie gezamenlijk zijn op getrokken om deze woonvisie inhoud te geven .
Het is een stuk met vele aspecten en een hoge ambitie. Wij vragen ons af : hoe kunnen we het allemaal waar maken !
De looptijd van de woonvisie is 4 tot 5 jaar.
We zien maar al te vaak dat de uitvoering van bouwplannen vele jaren kunnen duren door complexe regelgeving. Het blijft dan ook belangrijk om gedurende de looptijd te blijven monitoren waar bijstelling nodig is.
Als Gemeentebelangen hopen we dan ook dat de nieuwe Omgevingswet meer ruimte geeft om plannen sneller te kunnen uitvoeren.
Voor ons is het ook belangrijk, dat er woningen gebouwd worden voor alle inkomensniveaus, zowel in de sociale huursector als in de particuliere huursector. Doorstroming  bevorderen is een van de doelen die Gemeentebelangen onderschrijft.
Bij concrete behoefte aan woningbouw in dorpen gaat het college in gesprek met de  initiatiefnemers. Wij zien hierbij ook de goede samenwerking tussen de inwoners , ondernemers en het college.
Projecten als “Tiny-houses” vinden we goed passen in de doorontwikkeling van nieuwbouwwoningen. De status van dit soort projecten is ons nog niet duidelijk. Wanneer dergelijke projecten in de gemeente Hoogeveen opgestart  worden, willen we graag de stand van zaken volgen.
Er is een besluit genomen voor de verstrekking van starters subsidies voor portiekflats.
Graag zien we een terugkoppeling over de behaalde resultaten.
Er komt extra aandacht voor de omgevingskwaliteit op inbreidingslocaties en aangrenzende gebieden, zoals het openbaar groen en de openbare ruimte.
In onze beleving betekent dit: het loslaten van het huidige beleid van basisonderhoud, met uiteraard een bijpassend financiëel plaatje.

Als gevolg van het scheiden van wonen en zorg, wonen steeds meer kwetsbare mensen in de gewone wijken. We denken hierbij aan mensen met een GGZ-indicatie, verwarde mensen en anderen met een diversiteit aan gedragsproblemen.
Op basis van de smederijen enquetes weten we in welke buurten en dorpen er knelpunten zijn. Wij verzoeken u dringend,  snel actie te ondernemen zodra zich problemen voordoen . Een hoge inzet op preventie mag natuurlijk ook niet ontbreken.

De seniorengroep in Hoogeveen is groot en groeit nog steeds.
Door het langer thuis wonen neemt de zorgvraag toe.
Mensen die niet de route naar zorg vinden, maar wel zorg nodig hebben, komt helaas nog veel voor. Dit wordt onderzorg genoemd. Onderzorg is een van de punten van zorg waarvan moeilijk is in te schatten hoeveel inzet het gaat vergen van zorgverleners en gemeentelijke ondersteuning. Voor ouderen met een verhuiswens waarbij obstakels worden ervaren kan te zijner tijd de Seniorenmakelaar van de gemeente worden ingeschakeld.
Wij zijn van mening dat deze functie zo snel mogelijk moet worden ingevuld. Daarnaast verwachten we van deze functionaris een brede ondersteuning in het kader van een totaal zorgplaatje. We stellen voor,  deze functie te beschrijven als Doelgroepenmakelaar. Bij het begrip senioren is immers de doelgroep afgebakend.
Wij zien graag bredere mogelijkheden voor de inzet van de beoogde functionaris.

Jan Knol raadslid Gemeentebelangen

error: Sorry..