Zienswijze nota grondbeleid

Voorzitter.

Zoals vanavond al eerder gezegd hecht gemeentebelangen aan een zuinige en transparante overheid. De nota grondbeleid dient hier een bijdrage aan te leveren, door de kaders voor het grondbeleid vast te stellen. Een belangrijke zaak, wat ons betreft meer dan alleen een “update”.

Het grondbeleid moet een afgeleide zijn van de visie die de gemeente heeft neergelegd in de diverse programma’s en dient een bijdrage te leveren aan de realisatie van de beleidsdoelen.
Daarmee kom ik direct bij mijn eerste punt. Vanuit welke visie is de nota geschreven. Het woord “visie” komt in de nota niet voor. Dit terwijl de visie wel bepalend is voor de al dan niet actieve houding van de gemeente op dit gebied. Graag ziet gemeentebelangen de nota grondbeleid als verlengstuk van de integrale visie op wonen, structuur, economie, recreatie en maatschappelijke ontwikkeling. Graag zien we deze integrale visie terug in de nota. Dit mede van belang omdat het bepalend is voor de opstelling van de gemeente bij specifieke grondzaken, actief, faciliterend of passief. Als ik de nota goed lees meen ik op te mogen maken dat er een verschuiving plaatsvindt van actief naar faciliterend/passief. Is deze conclusie juist?

Voorzitter dan de doelstelling, zoals verwoord in de nota, ik citeer: “dat een bijdrage wordt geleverd aan de transformatie van grond naar andere functie”. Wat gemeentebelangen betreft kan deze doelstelling veel concreter worden geformuleerd en meer gericht op het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtekwaliteit op basis van de vastgestelde – daar is die weer – integrale visie en de beleidsdoelen en het bevorderen van een optimale verdeling tussen kosten en opbrengsten. Wij begrijpen echter dat het formuleren van een goede doelstelling, die ook nog eens meetbaar zou moeten zijn, niet eenvoudig is. Dan de in de nota onder de doelstelling opgenomen instrumenten. Erg vaag ( “met gewenste kwaliteiten”, op gewenste tijd en plaats, maatschappelijk rendement).

Wij lezen in de nota dat grondbeleid als maatwerk wordt gezien. Actief waar het kan, faciliterend of passief als we niet willen of kunnen en het wellicht beter is om aan andere partijen over te laten. Projectafhankelijk dus! Een risico van deze wijze van benaderen is dat elk project wordt geoptimaliseerd aan de wensen van het te bereiken resultaat binnen dat project, maar dat de samenhang met andere lopende en potentiële projecten kan ontbreken. Een let op! Wat gemeentebelangen betreft.

Dat een goede invulling van grondbeleid van belang is blijkt nog elke keer bij de bespreking van de begroting voor o.a. wat betreft de gronden Riegmeer. De economische crisis vanaf 2008 heeft duidelijk gemaakt dat groei niet vanzelfsprekend is. Gemeentebelangen wacht nog steeds op de uitnodiging om mee te denken bij het ontwikkelen van scenario’s op dit specifieke stukje grond.

In de voorliggende nota staat in par. 2.7 als conclusie dat Hoogeveen vroegtijdig de juiste keuzes heeft gemaakt. Ons is niet duidelijk welke keuzes dit dan zijn geweest. Graag een toelichting.

In de nota wordt gesproken over de centrale vraag: Wat is de gewenste ontwikkeling de gemeente waard? Dit is een vraag die wat gemeentebelangen betreft ook wordt gesteld aan de raad en kan alleen beantwoord worden als er een integrale visie bestaat.

Verder nog de vraag wat de consequenties zijn van de afschaffing van de categorie Niet In Gebruik Genomen Gronden (NIEGG);
Dat naast aandacht voor marktrisico’s, waarderingsrisico’s en organisatierisico’s ook de risico’s op het gebied van integriteit worden meegenomen in de nota;
De commissie BVV: De uitkomsten daarvan zijn min of meer van één zelfde orde als de uitkomsten van het rekenkamercommissieonderzoek. Wij pleiten er dan ook voor in de nota grondbeleid de aanbevelingen van de RKC over te nemen.

Tot zover.

error: Sorry..