Zienswijze op de begroting van 2014

De zienswijze op de begroting van 2014-2017 door Gemeentebelangen

Stabiel evenwicht maar niet ten koste van de SPORT!

Deze conclusie past bij dit begrotingsvoorstel. Verderop zal duidelijk worden wat GB daar mee bedoeld.

GB wil het college een compliment maken voor het feit dat men geen beroep hoeft te doen op de toch al krimpende beurs van onze inwoners. In tegenstelling tot veel andere gemeenten. Ook het feit dat men binnen de met de raad afgesproken kaders blijft wat betreft investeringsplafond, schuldpositie en solvabiliteit is in deze economisch moeilijke tijd toch wel een prestatie. Alhoewel GB met de schuldpositie naar een lager niveau wil. Met de begrootte 6 miljoen vrije ruimte -die tegenvallers moet opvangen- is eindelijk duidelijk dat het college beseft dat een euro maar ėėn keer kan worden uitgegeven.

Met het instellen van een reserve voor de effecten van de rijksbezuinigingen (we gaan naar het door GB gewenste scenario hoog) en een reserve participatiebudget zien wij dat het college de roep van GB om zuinig om te gaan met de centen van onze inwoners heeft opgepakt. Of we daar aparte potjes voor moeten maken -ook niet de voorkeur van onze wethouder van financiën- vragen wij ons af. Maar wij horen graag van het college waarom hiervoor is gekozen en niet voor verhoging van de algemene reserve om dit risico af te dekken. Met bovengenoemde voorstellen zijn we op weg naar een financieel gezondere gemeente. En maken we ook een stap richting continuïteit en stabiliteit.

Over de wijze waarop we financieel een gezondere gemeente moeten worden verschillen wij op bepaalde punten met het college van mening. En dan doelen wij met name op de bezuinigingsvoorstellen die op sport worden voorgesteld. Met de bezuinigingsvoorstellen op sport treffen we een grote groep inwoners van onze gemeente. Actief of passief beleven duizenden inwoners elke week weer veel plezier in onze sporthallen en op onze sportvelden. Dat vind GB een groot goed. GB wil dat sport voor iedereen bereikbaar, betaalbaar blijft. Bij de voorjaarsnota heeft GB als enige partij tegen de voorgestelde bezuinigingensvoorstellen op sport gestemd. Het college zou in opdracht van de raad in gesprek gaan met de sport over de voorstellen. Waar heeft dat gesprek -m.u.v. het schrappen van onterecht toebedeelde kosten- toe geleidt college? De kapitaallasten van 757000,- euro en de overheadkosten van 52% blijven staan. Allebei zijn ze onacceptabel voor GB. De kapitaallasten van 757000 zijn voor het overgrote deel kosten van het Bentinckspark waar de andere verenigingen niks aan hebben. Reëel is om 360000 euro door te belasten aan de sport. Dat is onze conclusie als we de huidige kapitaallasten van de andere sportcomplexen in Hoogeveen vergelijken. De overheadkosten op sport zijn met 52% absurd hoog. Wij willen niet verder gaan dan 20% zoals in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Met deze aanpassingen zijn de verenigingen in staat om sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. De dekking financieren wij door een korting op de subsidies van De Tamboer en de bibliotheek. Ze krijgen samen bijna 3 miljoen subsidie per jaar. Het mag wel een onsje minder zijn.

Daarnaast zal,als verenigingen daarom vragen, privatisering bekeken moeten worden. V.V. Noordscheschut heeft deze week een privatiseringsplan bij het college neer gelegd. Is dat voorstel haalbaar volgens het college?

Ons pleidooi voor sport geldt nadrukkelijk voor buiten en binnensport.

Van de wethouder willen we graag een reactie op de inspreker van ZPC.

We komen met een amendement m.b.t. sport.

De begroting geeft aan dat we dit jaar 106000 winst verwachten op de grondexploitatie en in de periode 2014- 2017 maar liefst ruim 7.5m. Dat getuigd in de ogen van GB van weinig realiteitszin. Wat forse gevolgen zal hebben voor de reserve structuurvisie.

Het Hoogeveens bouwpakket (stimuleringsplan bouw) heeft een aantal succesvolle elementen. We verwachten dat het college met raadsvoorstellen komt om de succesvolle elementen per 1 maart 2014 structureel maakt. We denken aan een aantal financiële regelingen maar ook aan vereenvoudiging (liefst afschaffing) van de welstandscriteria. Dat zorgt voor werk en daar zit Hoogeveen met zijn hoge werkloosheid om te springen. Daarnaast moet Triple O moet ook optimaal worden ingezet om onderwijs en werk te laten aansluiten. Wij willen ook maximaal inzetten op het betrekken van eigen ondernemers bij aanbestedingen. Zoek de grens op.

Er ontstaan op dit moment langere wachtlijsten voor huurwoningen. Daarnaast worden veel huurwoningen verkocht. Er is krapte op de huurmarkt . Wij verwachten dat het college hier regie op gaat voeren. De mogelijkheden om als gemeente zelf huurwoningen te bouwen (zie de gemeente Assen) moet wat GB betreft ook bekeken worden.

Daarnaast verwachten wij dat de gemeente bevorderd dat er naar behoefte koopwoningen gebouwd worden zodat er geen langjarige bouwputten ontstaan.

De bestemmingsplannen zijn op dit moment allemaal actueel. Eindelijk zouden we willen zeggen. Per 2017 moeten de 1e plannen weer geactualiseerd zijn. Het landelijk beleid geeft mogelijkheden om de aanpassing van bestemmingsplannen te dereguleren. Dat bespaard ons jaarlijks 250000 euro. GB wil dat hier optimaal op ingezet wordt.

De realisatie van de biomassacentrale heeft vertraging opgelopen maar wordt nu weer opgepakt. Realisering in combinatie met renovatie van het zwembad en de bouw van de sporthallen op het Bentinckspark zou financieel wel eens grote voordelen op kunnen leveren. Heeft het college daar onderzoek naar gedaan?

Recreatie en toerisme is een speerpunt van GB. Wij zien daar grote mogelijkheden voor werkgelegenheid. Voorwaarden om daar echt mee aan de slag te kunnen zijn dat er een recreatiemedewerker moet komen, dat het TIP wordt opgewaardeerd en we ons dagtoerisme en verblijfstoerisme regionaal beter gaan positioneren.

Draagvlak voor het plan om de openbare verlichting in te krimpen valt of staat met goede communicatie. Wat dat betreft hebben we een slechte start gemaakt in De Weide.

GB roept al jaren dat we achteraf betaald parkeren op grote schaal in moeten voeren in het centrum van Hoogeveen. Hopelijk krijgt een motie om het versneld in te voeren voldoende steun. Alle moderne systemen moeten we daarvoor onderzoeken.

Er is een enorme achterstand in het onderhoud van wegen en fietspaden.GB vind dat hier een inhaalslag moet komen. Wij vragen het college op om met een overzicht te komen van wegen/fietspaden die niet voldoen aan de normen van basisniveau. Wij zijn dan bereidt extra budget beschikbaar te stellen voor de grootste knelpunten.

Wij kunnen het niet laten nog een opmerking te maken over de geplande parkeergarage. Collega raadsleden “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” en stop alsnog de bouw van de parkeergarage om een debacle te voorkomen. Zie ook diverse berichten in de media over andere parkeergarages.

In het openbaar gebied zien we ook steeds meer voorbeelden van achterstalling onderhoud. Wanneer ziet gebiedsgericht groenonderhoud het levenslicht want we verkeren in een status quo tussen bor en ggg waardoor het lijkt of er niks meer gebeurd. Zie dia’s op het scherm.

De proef “afval anders” mag niet lijden tot overlast bij onze inwoners. Er moet maatwerk komen. De afvalstoffenheffing moet nu eindelijk verlaagd worden als blijkt dat de kosten weer lager zijn.

Bij het behalen van de taakstelling m.b.t. cultuur moet de visie die Het Podium heeft beslist een kans krijgen. Liefst onderzoek door externen.

Vrijwilligers zijn het goud van onze samenleving. We moeten er zuinig op zijn en hen waar mogelijk faciliteren.

In onze communicatie over verlenging van de grafrust zijn we niet duidelijk. Vertel de boodschap in Jip en Janneke taal.

Bij de WMO moet de mens centraal staan. We moeten maatwerk leveren en de financiën alleen als kader gebruiken.

We zijn nog steeds met SWW in gesprek. Er schijnt verschil van inzicht te zijn over waar op moet worden bezuinigd. Wij vinden dat de opdrachtgever bepaald.

Veiligheid is enorm belangrijk voor onze inwoners. Als daarvoor cameratoezicht nodig is moet dat gebeuren.

Overlast door drugs en alcohol moet streng aangepakt worden. Niet alleen reageren bij overlast maar actief op zoek naar oorzaken en aanpakken. Kleine ergernissen, zoals het CDA die noemt, aanpakken. Gaan we niet handhaven dan kunnen we beter de regels afschaffen.

De samenvoeging van de ambtelijke organisaties van De Wolden en Hoogeveen komt steeds dichterbij. Daarvoor heeft de gemeenteraad wel kaders nodig. Bij de VJN hebben we gevraagd hoeveel medewerkers er momenteel zijn. We hebben nog geen antwoord.

Samenvattend willen wij stellen dat deze begroting een stap in de goede richting is maar dat er nog veel werk aan de winkel is waarbij sport voor ons bepalend is of wij deze begroting zullen steunen.

Namens GB, fractievoorzitter Jan Steenbergen

 

error: Sorry..