zienswijze programmabegroting 2016-2019 4 november 2015

Voorzitter

De aanbieding van de programmabegroting 2016 – 2019 stemt Gemeentebelangen Hoogeveen tevreden.

Woorden als:

– We willen een sparende en financieel gezonde gemeente zijn en blijven;

– Een sober investeringsbeleid

Kunnen op instemming rekenen en leiden tot tevredenheid bij Gemeentebelangen.

Geen geld uitgeven wat er niet is. En zeker niet de rekening neerleggen bij de volgende generaties. Dat we een sluitende meerjarenbegroting hebben is goed.

We hebben zelfs voor komende twee jaren een klein positief resultaat en de jaren hierna nemen de overschotten op de begroting toe. Laat dit nu niet meteen reden zijn om te juichen. Nee, we zullen zeer zeker behoedzaam moeten blijven. Er zijn zeker nog enkele financiële risico’s waaronder de ontwikkeling van Riegmeer. We voegen jaarlijks de rentelast van Riegmeer toe op de boekwaarde. Vreemd eigenlijk, want de theoretische waarde van Riegmeer stijgt en daarmee de eventuele afboekwaarde, maar ook door de stijging van de boekwaarde stijgt ook het investeringsplafond, waardoor er nog meer financiële risico’s genomen worden.

Het is daarom goed dat de verschillende financiële scenario’s in kaart worden gebracht. Dat op basis van deze scenario’s wordt bekeken welk scenario het meest realistisch is voor onze gemeente en welke financiële consequenties hieraan verbonden zitten.

Het doet ons als Gemeentebelangen deugd om te horen dat het aantal nieuwbouw woningen hoger ligt, dan was aangenomen. Hierdoor hoeft de geraamde OZB verhoging van 3,4% niet door te gaan.

We zijn dan ook blij met deze wijziging. Hierdoor blijven we als gemeente Hoogeveen de op één na laagste woonlasten gemeente van Drenthe.

In de voorjaarsnota hebben we de zes financiële kaders herijkt. Alle indicatoren staan op groen. Vorige week dinsdag was er een thema avond Financiën. We kregen als raad hier onder andere te horen en uitgelegd dat wij als gemeente voldeden aan de Stresstest.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij als Gemeentebelangen Hoogeveen van het college de toezegging gekregen dat onze netto schuld uitgedrukt in procenten van de inkomsten maximaal 80% mag zijn, dit inclusief de decentralisatie inkomsten. We zien deze norm in 2018 naar 80% en in 2019 naar 75% gaan. Dat was het doel van ons verzoek, alleen zien we deze voorgestelde tekstwijziging welke de wethouder bij de voorjaarsnota heeft toegezegd niet terug in de programmabegroting. Graag zouden wij dit bij de voorjaarsnota als één van de financiële kaders terugzien.

Voorzitter,

Het college geeft aan dat de programmabegroting dit jaar vooral een inhoudelijke update is van de voorjaarsnota. De accenten zijn de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar de voorjaarsnota. Hierdoor is de begroting een meer financiële uitwerking van de voorjaarsnota geworden.

De voorjaarsnota focust meer op de beleidsinhoudelijke thema’s en wensen, terwijl de begroting een meer financieel stuk is. Het college stelt voor om op deze ingeslagen weg door te gaan en vanaf komend jaar bij de voorjaarsnota 2017-2020 de integrale behandeling van de beleidsdoelstellingen, inclusief de financiële uitwerking bij de voorjaarsnota te doen.

Gemeentebelangen kan zich hierin vinden, mits de mogelijkheid blijft om ruimte te houden voor initiatief voorstellen in de tussentijd.

Bestemmingsplannen

Eind 2014 is voor het bestemmingsplan buitengebied besloten dat er in plaats van een beheersverordening een bestemmingsplan wordt voorbereid. De bestemmingsplannen voor de buitengebieden moeten eind 2017 herzien zijn. Wij vragen ons af wat de eventuele gevolgen zijn als we dit niet halen?

De laatste maanden zien we verschrikkelijke beelden in ons land. Beelden die onze rechtstaat en daarmee onze democratie in gevaar brengen. Landelijk zien we lokale bestuurders verbaal, fysiek bedreigd worden en zelf zien we aantasting van de persoonlijke integriteit van bestuurders. Uiteraard veroordelen wij als gemeentebelangen Hoogeveen al deze verwerpelijke zaken.

Het onderwerp Vluchtelingenstroom is vorige week maandag op de regionale bijeenkomst van het VNG besproken. Ook daar wist men de oplossing niet. Wel werd duidelijk dat een open eerlijke en vroegtijdige communicatie naar je inwoners toe, het in ieder geval niet verslechtert. Het serieus nemen en betrekken van je inwoners vanaf het begin bij allerlei zaken, maar zeker zaken die erg gevoelig liggen is dringend gewenst

Wij als bestuurders dienen deze afgegeven signalen en gevoelens op te pakken. Communicatie en inwoners er bij betrekken zijn woorden die we als bestuurders in daden moeten om zetten.

Gemeentebelangen Hoogeveen heeft wat dit betreft wel een goed gevoel bij onze gemeente, maar er is volgens ons toch ook wel winst op dit punt te behalen. Inwoners betrekken bij het lokale bestuur doen we op een aantal manieren onder andere zoals gast van de raad. Graag zouden wij dit soort betrokkenheid meer willen zien.

Eén van de speerpunten van het college is voldoende aanbod van huur- en koopwoningen in Hoogeveen en in de dorpen om de beheerste groeiambitie te realiseren. Door de problematiek in de wereld is de vraag naar meer sociale huurwoningen erg toegenomen, terwijl de vraag hiervoor al groter was dan het aanbod. Het college heeft aangegeven dat er tientallen noodwoningen gebouwd zullen worden. Dat is goed, maar het blijven noodwoningen.

Wij maken ons zorgen dat ondanks deze aantallen de krapte op de sociale huurmarkt alleen maar groter zal worden.

Gemeentebelangen zou graag zien dat meer woonruimte wordt gecreëerd voor alle woningzoekende en niet voor één bepaalde groep in onze gemeente, zodat de wachttijden in ieder geval niet langer worden en het liefst zelfs worden ingekort.

Voorzitter

Gemeentebelangen Hoogeveen ziet dat ten aanzien van de decentralisaties al veel zaken in Hoogeveen goed gaan. Toch hebben we nog een aantal vragen / aandachtspunten.

Schuldhulpverlening:

Wij realiseren ons dat het aantal inwoners, die hier gebruik van maken blijft toenemen. Dit geeft een reëel risico m.b.t. onze financiële positie.

De gemeente heeft samen met de woningcorporaties op basis van vrijwilligheid een pilot voor een geselecteerde groep bijstandsgerechtigden, waarbij de huur rechtstreeks naar de woningcorporatie wordt overgemaakt.

Wij vinden dit een goed initiatief.

Mogelijk dat dit uitgebreid kan worden met de nutsvoorzieningen.

Dan weet je dat deze mensen altijd een dak boven hun hoofd hebben en voorzien zijn van gas. water en licht.

Het fundament de pijler in het sociale domein zijn de vrijwilligers en de maatschappelijke organisaties. Wij vinden dat de vrijwilligers onbetaalbaar zijn. In de dagelijkse praktijk blijken diverse vrijwilligers nu al overbelast te geraken als gevolg van hoge druk die er op hun schouders rust en van wat er van hen gevraagd wordt.

Ondanks dat de mantelzorgers in het zonnetje worden gezet en dat er contactochtenden voor mantelzorgers worden georganiseerd, blijven wij erop hameren dat we hier aandacht voor deze vrijwilligers moeten houden. De gemeente heeft hier een proactieve faciliterende rol in.

Ondertussen zijn er al diverse nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. Denk aan bijvoorbeeld maatjesproject Pesse, Naoberhulp in de dorpen, dorpscoöperatie

Hollandscheveld verbindt met een daaraan verbonden zorgloket. Gemeentebelangen Hoogeveen is een voorstander, om burger initiatieven te stimuleren en daar waar het kan verder uit te rollen over de hele gemeente Hoogeveen.

Handhaving sociaal domein:

Wij staan erachter dat er wordt doorgegaan met het stevig inzetten op handhaving van de rechtmatige verstrekking van uitkeringen.

Streng maar wel rechtvaardig

Zorgvernieuwing, maatwerk in ondersteuning en zorg:

Naar aanleiding van de pilot “Gezond ouder worden in de Weide”, worden er nu multidisciplinaire professionele teams gerealiseerd. Dit zorgt voor meer ondersteuning van kwetsbare ouderen, eerdere signalering van problematiek, eenzaamheid en vergroten van de zelfredzaamheid van de inwoners. Gemeentebelangen Hoogeveen is van mening dat in de uitvoering hiervan steeds samenwerking met vrijwilligers en vrijwilliger organisatie gezocht moet worden.

Experiment basisinkomen:

Onlangs is er een interessant symposium geweest over gratis geld. Mogelijkheden van haalbaarheid zullen in de toekomst nog moeten worden uitgezocht. Gemeentebelangen Hoogeveen is echter wel van mening dat werken moet blijven lonen.

Cultuur

Het college heeft als doestelling dat de inwoners van Hoogeveen in 2018 gemiddeld twee keer jaar deelnemen aan een activiteit van de culturele instellingen. Om dit te bereiken gaat het college verkennen op welke wijze kunst en cultuur ingezet kan worden als middel om doelstellingen in het sociale domein te realiseren. Wij vragen ons af wat het college hier nu precies mee bedoeld.

Voorzitter

Het doet ons deugd dat er steeds meer met en door de inwoners plaatsvindt in de Tamboer.

Met deze doorontwikkeling van DE Tamboer naar Theater Hoogeveen is een goede weg ingeslagen.

Net als het college blijven wij ons wel zorgen maken over de financiële positie.

We begrijpen dat 2015 een lastig financieel jaar is geweest door:

– De kosten gaan voor de baten. Eerst investeren in programma’s en dan pas inkomsten uit de kaartverkoop;

– Afkoop van de horecapachter

Dat hier een voorschot is genomen op de te ontvangen subsidie begrijpen wij en is ook uit te leggen.

Net als het college vinden wij dat dit niet structureel moet gaan worden.

Verder gaan we ervan uit dat de achtergestelde lening gewoon netjes terug betaald wordt.

Onderwijs

In de voorjaarsnota heeft het college toegezegd in gesprek te gaan met niet alleen de schoolbesturen van Bijeen, Pricoh en RENN4, maar met alle schoolbesturen om tot een gezamenlijke visie te komen. Eind augustus hebben alle partijen een intentieverklaring getekend om uiterlijk eind oktober te komen met een gezamenlijke visie op de onderwijs huisvestiging. Deze ligt er nog niet. Dat dit nu wat langer duurt dan afgesproken is niet anders.

Het creëren van draagvlak vinden wij erg belangrijk. Beter iets meer tijd nemen dan te snel. Wel mag het natuurlijk niet gebeuren dat scholieren in verband met het ontbreken van achterstallig onderhoud in de kou komen te staan.

In de voorjaarsnota hebben we samen met de PvdA, CDA en CU het college verzocht om de geplande investering op het complex van de wielervereniging de Peddelaarsnaar naar voren te halen en als college in gesprek te gaan met de Peddelaars om te komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

De gesprekken hebben plaatsgevonden en er is voor alle partijen een bevredigde oplossing gekomen.

Voorzitter tot zover

error: Sorry..