Zomer 2020 en politiek Hoogeveen

Het politieke landschap is sinds de verkiezingen van 2018 erg veranderd en de verkiezingsuitslag heeft ook voor andere verhoudingen binnen de raad gezorgd. Financieel hebben we veel ‘tegenvallers’ gehad in de afgelopen periode onder de noemer het zat nooit eens mee. De veranderende verhoudingen hebben niet op alle punten positief uitgepakt voor de raad.

Gemeentebelangen vindt dat erg jammer want het heeft er mede voor gezorgd dat er voor de zomer van 2020 een bestuurlijke en financiële crisis ontstond. Een crisis is niet goed voor onze inwoners en ook niet goed voor de uitstraling van de gemeente Hoogeveen. Een demissionair college mag nu de lopende zaken behartigen maar mag geen onomkeerbare besluiten nemen en dus ligt de gemeente grotendeels stil.

In juli 2020 ontstond er een bestuurlijke crisis wat ervoor heeft gezorgd dat eerst wethouder van der Heide is afgetreden en in navolging van het debat daaropvolgend Wethouder Slomp, beiden wethouders geleverd door Gemeentebelangen.
De notitie “Zelfredzaamheid”, opgesteld door het zittende college, viel niet bij alle partijen in goede aarde; in hoofdzaak om twee redenen. Een mogelijke OZB-verhoging en de conclusie dat de financiële crisis een gevolg is van ruim 10 jaar ruimhartig uitgeven van geld in combinatie met het decentraliseren van het sociaal domein in 2015 (de taken van het rijk naar de gemeente met minder geld).

Mede door die redenen kwam het CDA met hun notitie “Zomerakkoord” waarin de notitie “Zelfredzaamheid “ naar de prullenbak werd verwezen. Het “Zomerakkoord” was in de ogen van Gemeentebelangen een motie van wantrouwen richting het college/Gemeentebelangen en dat van een coalitiepartner. Dat was voor Gemeentebelangen onacceptabel mede omdat alle verantwoording werd gelegd bij het financieel beleid van de afgelopen 3 jaar.
In de raadsvergadering van 2 juli legde Wethouder van der Heide zijn functie neer.

Uiteindelijk werd er die avond unaniem een motie aangenomen waarin de raad aangaf dat externe mensen de Hoogeveense problematiek in beeld moesten brengen. Oplossingsrichtingen voor bestuurlijke rust en de weg naar een financieel gezond Hoogeveen zullen daarbij aangedragen moeten worden.
Normaal gesproken was de raad na 2 juli op zomerreces gegaan. Nu is er gelijk door de commissaris van de Koning de zoektocht geopend naar capabele externe mensen die de motie van de raad zouden kunnen uitvoeren.
Sandra Korthuis en Johan Baltes zijn na een gesprek met de fractievoorzitters bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Zij zijn gelijk voortvarend aan de slag gegaan en hebben daarbij voortdurend de raad betrokken door samen te brainstormen over oplossingsrichtingen. Dit is in alle rust gebeurd en er is niet naar buiten gecommuniceerd om zo ongestoord te kunnen werken. Die radiostilte is er gebleven tot maandag 24 augustus toen de informateurs (Sandra Korthuis en Johan Baltes) met hun rapport, “ Op weg naar een schone lei?”, naar buiten kwamen.

Donderdag 27 augustus heeft de gemeenteraad over dat rapport gesproken en heeft de raad unaniem ingestemd met de adviezen. Alle fracties hadden wel op- en aanmerkingen maar de raad is akkoord en heeft nu weer een gezamenlijk doel om naar toe te werken. Een financieel gezond Hoogeveen in 2025! Bijzonder is wel dat het advies van de informateurs een forse OZB-verhoging aangeeft en de verantwoording voor het ontstaan van de financiële crisis neerlegt bij het financiële beleid van de afgelopen 10 jaar en dat toch alle partijen akkoord gaan. Onze conclusie is dan ook dat het rapport “Zelfredzaamheid “ het toch wel redelijk goed had en dat de commotie die toen ontstond om deze 2 items nu wat vreemd voelt.

Maar hoe gaat het nu verder?

Een selectiecommissie bestaande uit de fractievoorzitters en ondersteund door Johan Baltes gaat o.l.v. Beljon en Westerterp op zoek naar 4 externe wethouders met expertise op specifieke onderwerpen die de notitie “ Op weg naar een schone lei?” moeten gaan uitvoeren. Daarmee ontstaat er een zakencollege dat staat voor een enorme opdracht want er moeten moeilijke keuzes gemaakt worden waarin de raad ook een grote rol zal hebben. Eind november zal er een sluitende meerjarenbegroting moeten liggen waarin het rapport van de informateurs de leidraad moet zijn. Op welk percentage OZB-verhoging we uitkomen zal zeker nog onderwerp van gesprek zijn. Wat Gemeentebelangen betreft willen we streven naar een zo laag mogelijke OZB-verhoging door nog te kijken naar andere mogelijke bijstellingen in de begroting. Daarin zullen we zeker onze inwoners een rol geven, maar willen we ervoor waken dat we wel realistisch blijven en niet weer in eerdere valkuilen stappen.

Afsluitend willen we de informateurs hartelijk bedanken voor hun enorme inzet om in 6 weken het voornoemde rapport op te leveren.

error: Sorry..